БългарскиEnglish

Защитата на личните данни

Данни за СТИНГ АД:

СТИНГ АД e търговец на едро и дистрибутор на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, специални храни и други продукти.

СТИНГ АД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер № 255329.

Данни за контакт със СТИНГ АД:

Местоположение:   Държава: Република България, седалище и адрес на управление:         гр. София, район Младост, п. код 1592, бул. „Асен Йорданов“ № 6.

Телефон: 02 970 31; + 359 2 970 31.

Ел. поща: office@stingpharma.com.

Интернет страница: www.stingpharma.com.

Основни определения:

В Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), са посочени следните основни определения:

Лични данни:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”

Обработване на лични данни:

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор на лични данни:

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Защо СТИНГ АД събира и обработва лични данни?

При осъществяване дейността на СТИНГ АД, в някои случаи се налага да ползваме лични данни на физически лица, с които влизаме във взаимодействие, за да предоставим и/или получим съответната услуга.

СТИНГ АД обработва получените лични данни в съответствие с действащото законодателство, което изисква обработването да бъде законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

За целта СТИНГ АД декларира, че личните данни, които обработва са:

– събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

– подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

– точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

– съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

– обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки

Ние гарантираме, че личните данни, които събираме и използваме не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, СТИНГ АД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

В случай, че е необходимо да получи и обработва лични данни, СТИНГ АД предоставя на физическото лице, чиито данни ще обработва, информация за категориите лични данни, които ще се обработват, целите на обработване, основанията за обработване, срока за обработване, както и информация, относно правата на физическото лице.

Ще предоставяте ли личните ми данни на други лица?

СТИНГ АД може да предостави лични данни на законово основание; в случаите в които физическото лице е страна по договор с получателя на данните или за защита на легитимен интерес на нашето дружество.

Всички, които може да получат лични данни, са задължени да ги пазят по сигурен начин и да ги използват само за постигане на целите, за които са ги получили. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, те ще ги унищожат.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трето лице, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

СТИНГ АД ще обработва предоставените от Вас лични данни по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме получените данни за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които са събрани. 

Сроковете за съхранение на информацията зависят и от законови задължения за пазене на документи и информация.

СТИНГ АД е въвел комплекс от технически и организационни мерки, за да осигури защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

По Ваше искане, СТИНГ АД е длъжен да Ви отговори какви лични данни съхраняваме за Вас и как те се обработват. 

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да  се обърнете към нас като използвате данните за контакт с дружеството, посочени по-горе, и да поискате следната информация:

 • Целите на обработването на Вашите лични данни;
 • Правното основание за обработката;
 • Категориите лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на СТИНГ АД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

СТИНГ АД няма да обработва лични данни, извън тези, които е поискал.

В случай, че получим непоискани от нас лични данни, ние ще ги съхраняваме за срок от един месец, след което ще ги унищожим съгласно приложимите за дружеството правила за съхранение и унищожаване.

Повече информация за политиката на СТИНГ АД за защита на данните, можете да намерите тук

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук  и да изпратите искането на посочените данни за контакт със СТИНГ АД.

В случай, че желаете да подадете жалба до СТИНГ АД във връзка с обработването на Вашите лични данни, можете да попълните жалба от субект на данните, която можете да намерите тук  и да подадете жалбата на посочените данни за контакт със СТИНГ АД.