БългарскиEnglish

Промените на сроковете за въвеждане на електронните рецепти

Уважаеми колеги,
Днес на 7 май 2021,  в края на работния ден, публикуваха 37-ми брой на ДВ с промените на сроковете за въвеждане на електронните рецепти.

А именно: 
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 3 думите „1 май“ се заменят с „1 юни“.
2. В § 4 думите „30 април“ се заменят с „31 май“.
 
Преходни и заключителни разпоредби § 2. Издадените до влизане в сила на наредбата рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Костадин Ангелов

Страница 70 от ДВ можете да изтеглите от ТУК

С уважение:

АПО отдел на СТИНГ АД