БългарскиEnglish

Етика и прозрачност. Кодекс на поведение

Етиката е ценностно нормативно усвояване на света от човека и отразява три типа отношения:
„Когато човек избира, избира не само за себе си, но и за другите“. /Сартр/.
С избора си моделира свят с определени ценности.

Модел на поведение

Стинг АД, създаде свой модел на поведение, в който водеща роля има пълноценната здравна комуникация между участниците във фармацевтичния сектор.Установеното партньорство, между здравните специалисти и пациентските организации, търговците на едро и дребно с лекарствени продукти, има за цел да подобри сътрудничество между тях. Защото прозрачността в тази система позволява на хората да участват в процеса на вземане на решения. Институциите могат да се ползват с по-голяма легитимност и ефективност само при условие, че продължават да носят пълна отговорност пред обществото.

В прилагания Кодекс на поведение „Нашите ценности и стандарти“ са очертани принципи на етиката и прозрачността. В него се определят правилата на действия на нашите служители, а така също и увереността , че те разбират какво се очаква от тях и приносът им в процеса на развитие на компанията . Основно място заемат конфликтите на интереси и начинът, по който те се разрешават.Ние съблюдаваме основните етични принципи и стандарти като независимост и отговорност на качеството на предоставяните услуги.Придържаме се към опазване на професионалната тайна при изпълнение на ежедневните ни задължения като спазваме стриктно действащата нормативна уредба. Това се оценява от колегите, които са наши партньори повече от 28 години.

Ние сме фиксирали  три основни посоки, в които се работи относно прозрачността и етиката във фармацевтичния сектор:

Отношения с аптеките

Контакти с медицинските специалисти

Контакти с компетентните органи и институции в областта на здравеопазването